Meny Lukk

For å kunne forstå prising av aksjer er det viktig å kjenne til finansanalyser. Her får du innføringen som gir deg en god grunnforståelse.

Finansanalyser

Finansanalyser skilles i to ulike former. Den mest brukte metoden blant tradere er teknisk analyse. Langsiktige investorer pleier som regel å basere seg på fundamental analyse. Den viktigste forskjellen mellom disse er at teknisk analyse forsøker å fange opp markedspsykologien. Fundamental analyse forsøker derimot å finne riktig pris på en aksje eller finansinstrument.

Teknisk analyse

Teknisk analyse er en kvantitativ analyse metode som forsøker å finne hva markedet mener er riktig pris på en aksje eller et annet finansinstrument. Metoden har flere fordeler, blant annet er den forholdsvis enkel og det kreves ofte lite tid for å analyse en aksjekurs.

Ideen bak teknisk analyse er at du ved å studere kursutvikling for en aksje kan finne nivåer hvor aksjen har vært regnet som dyr, noe som skaper salgspress, eller hvor aksjen har blitt regnet som billig, noe som skaper kjøpspress.

Det er teknisk støtte og teknisk motstand som er det helt grunnleggende innen teknisk analyse. Etablerte tekniske støtter* finnes på nivåer hvor aksjen regnes som billig. På grunn av kjøpspresset har kursen blitt presset opp 3 ganger fra dette nivået. Motsatt er det for etablert teknisk motstand*. Dette er topper hvor salgspresset har presset kursen ned 3 ganger fra nivået.

*Etablert støtte/motstand: En etablert støtte/motstand er definert ved at området har blitt testet 3 ganger tidligere. Ved støtte har kursen reagert opp etter å ha testet støtten. Motsatt har kursen reagert ned etter at motstanden har blitt testet.

En etablert teknisk trend* består av en teknisk støtte og teknisk motstand som over tid utvikler seg parallelt. Støtten kalles et trendgulv, mens motstanden kalles et trendtak. Avhengig av retning kursen utvikles i, kan vi dele trendene inn i stigende, fallende og sidelengse trender. Vi skiller også mellom primære, sekundære og tertiære trender. Dette blir definert av tidshorisont.

*Etablert trend: En etablert trend er definert ved at støtten har blitt testet 3 ganger, mens motstanden har blitt testet 2 ganger.

Tekniske formasjoner har også et støtte og et motstandsnivå. Formasjonene kan i følge teorien om teknisk analyse gi informasjon om fremtidig kursutvikling. Enkelte formasjoner sier ikke noe om hvilken retning kursen vil gå før du har et etablert brudd* på støtte eller motstand, men er like fullt viktige signaler å følge med på.

*Etablert brudd: Et etablert brudd er definert ved at kursen har brutt ut av enten støtte eller motstand, reagert ned til nivået med støtte/motstand, for så å reagere opp/ned igjen.

Tekniske indikatorer forsøker å indeksere kursutvikling. De forskjellige indikatorene kan ha forskjellige formål og bruksområder. For eksempel vil RSI forsøke å si om en aksje er overkjøpt eller oversolgt. WMA forsøker derimot å definere tekniske trender.

Fundamental analyse

Fundamentale aksjeanalyser er omfattende finansanalyser som ofte blir brukt av langsiktige investorer. Dette er analyser som kan være veldig ressurskrevende å lage. Det finnes unntak, og du kan spare mye tid på å abonnere på tilgang til fundamentale finansanalyser laget av analytikere.

Vi skiller mellom multippelanalyser som kan brukes til å sammenligne selskaper, eventuelt sammenligne utviklingen i forholdet mellom pris på selskap og resultat over tid i samme selskap, og nåverdivurderinger som forsøker å si noe om fremtidig verdi av et selskap.

Multippelanalyser som Price/Earnings og Price/Book forteller noe om hvor mye verdi du får for en eventuell investering i et aksjeselskap. Dette er forholdstall som kan brukes til å finne relativt sett billige eller dyre selskaper innen for en sektor, eller se om aksjekursen til et selskap har underperformet eller overperformet over tid. Disse er også kalt nøkkeltall, og du kan finne disse i finansaviser og hos nettmeglere.

Det er DCF, eller Discounted Cash Flow, som er den mest kjente nåverdimodellen. Dette er finansanalyser som tar lang tid å lage, i tillegg er de basert på mange antagelser som forutsetter at du har god kjennskap til selskapet, både når det kommer til konkurranse, strategi og ledelse.