Meny Lukk

Det er mange fordeler med tekniske analyser. De er forholdsvis enkle å lage, det tar heller ikke mye tid. Men, det kan være mye å sette seg inn i for uerfarne tradere.

Tekniske analyser

Teknisk analyse har som mål å fange opp og definere markedpsykologien. Til grunn ligger ideen om at markedsaktørene samlet vet hva som er riktig prising av for eksempel en aksje. Som kjent har markedet alltid rett. Teknisk analyse er en form for finansanalyser som er svært anvendelige. For eksempel er de ikke kun begrenset til aksjer. De kan også brukes på indekser, valuta og råvarer.

Teknisk analyse vs fundamental analyse

Vi kan si at det er tidshorisonten som skiller mellom teknisk analyse og fundamental analyse. Mens fundamentale analyser som regel blir brukt av langsiktige investorer, er det ofte daytradere med kortsiktig investeringshorisont som bruker teknisk analyse. Likevel finnes det fellestrekk.

Multippelanalyse kan brukes til å sammenligne dagens kurs med tidligere kurs, for å se om en aksje er dyr eller billig. En nåverdianalyse kan på sin side si noe om forventet retning på kursutviklingen.

Markedspsykologi

Teknisk analyse forsøker å fange opp markedspsykologien. For mange er dette et veldig uklart begrep. Markedspsykologien er summen av alle markedsaktørers meninger og forventninger til både dagens tilstand og fremtidig utvikling i markedet. Både meninger og forventninger påvirker etterspørselen etter for eksempel en aksje.

Økt etterspørsel gir høyere kurs, mens økt tilbud gir lavere kurs. Med andre ord: Dersom det er overskudd av kjøpere vil kursen stige, er det derimot overskudd av selgere vil kursen falle.

Ved å finne vendepunkter mener tekniske analytikere at de kan trekke ut informasjon fra chartet at markedet mener en aksje er dyr eller billig. Den tidligere kursutviklingen kan i følge teknisk analyse også si noe om fremtidig utvikling. At historien gjentar seg. Dette kommer til uttrykk ved tekniske støtter, motstandsnivåer, tekniske trender eller formasjoner.

Teknisk støtte og motstand

Hva skjer når en aksje er billig? Jo, markedsaktørene kjøper aksjen. I følge økonomisk teori vil økt etterspørsel føre til økt pris. Hva skjer når en aksje er dyr? Markedsaktørene selger. Det fører til fall i prisen. Så enkelt kan teknisk støtte og teknisk motstand forklares.

Innenfor tekniske analyser snakkes det om etablert støtte og motstand. Dette er definert ved at støtten eller motstanden er testet to ganger, og hver gang har enten støtten eller motstanden holdt.

En aksjekurs kan bryte gjennom en motstand. For å få det som kalles et etablert brudd må kursen etter å ha brutt gjennom motstanden teste støtten i det som tidligere var motstanden. Støtten må holde, og kursen utvikle seg positivt. Dette kan virke komplisert, men det er ganske enkelt.

Husk at kursen er under motstanden, mens den er over støtten. Når kursen bryter gjennom motstand vil motstanden være under kursen. Dette gjør at motstanden blir til et støttenivå.

Vi kan få falske brudd. Et falsk brudd er definert ved at kursen bryter opp gjennom motstanden, men faller ned under den igjen. Et falsk brudd kan også være at kursen faller ned gjennom støtten, for så å stige over den igjen.

Tekniske trender

Tekniske trender bygger på teknisk støtte og motstand. Den tekniske støtten kalles her et trendgulv, mens motstanden kalles et trendtak. Trendene er kjent ved at trendgulv og trendtak utvikler seg parallelt.

En etablert teknisk trend er definert ved at trendgulvet er testet tre ganger, mens trendtaket er testet to ganger. Når dette skjer er det forventet at trenden vil fortsette i samme retning.

Vi har i hovedsak tre ulike typer trender. Stigende trender som kalles for bull marked, sidelengs trend som kalles for trading range og fallende trender som kalles for bear marked.

Tekniske trender deles også inn etter tidshorisont. Langsiktige trender kalles for primærtrender. Innenfor disse kan trenden bevege seg både mot trendgulv og trendtak. Dette kan igjen danne det vi kaller for sekundærtrender. For tradere med veldig kort sikt gjelder også nivået under, nemlig tertiærttrender.

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner er kjent for å være viktige kjøpssignaler eller salgssignaler innen tekniske analyser. Det finnes flere forskjellige formasjoner, og det de har felles er at de har et støttenivå og et motstandsnivå.

Enkelte formasjoner gir klare indikasjoner på forventet retning på kursutviklingen ved brudd. Andre gir derimot ikke noen signaler om dette. Når du kommer over disse formasjonene og ønsker å trade på den, bør du vente til du har fått et etablert brudd, enten opp gjennom motstanden eller ned gjennom støtten.

Tekniske indikatorer

Tekniske indikatorer er svært viktige innenfor teknisk analyse. De har også flere forskjellige bruksområder. Til felles har de formålet om å kunne hjelpe deg med å lage mer presise tekniske analyser. Enkelte kan gi informasjon om hvor sterk trenden er, om det er fare for at bruddet du har oppdaget er falsk, eller om en aksjekurs er dyr eller billig.

Platform for tekniske analyser

TradingView vurdering anmeldelse realtidskurser teknisk analyse verktøy
erfaringer skatt svindel skilling trading cfd ctrader metatrader krypto aksjer kurtasje
erfaring svindel pepperstone trygt kurtasje skatt trade trading
Nordnet vurdering anmeldelse trading aksjeforum
eToro vurdering etoro norge etoro erfaringer

Det er mange nettmeglere og meglerhus som gir ut gratis tekniske analyser, enkelte har også abonnementstjenester som må betales for. Du kan også lage dine egne tekniske analyser. Det eneste som trengs er en platform for teknisk analyse. Flere nettmeglere gir deg tilgang til realtidskurser, nyhetsoppdateringer og teknisk analyseverktøy, helt gratis.

Tekniske analyser og trading

Fordelen med teknisk analyse er at dette er verktøy som kan si noe om forventet kursutvikling på kort sikt. Noe annet som er viktig er at det er forholdsvis enkelt, og det går raskt å lage gode tekniske analyser selv.

Siden teknisk analyse kan gi viktige signaler om tidspunkter for kjøp eller salg av aksjer er dette regnet som den viktigste analysemetoden.

Tekniske analyser FAQ

Hva er teknisk analyse av aksjer?

Teknisk analyse er en analysemetode som forsøker å fange opp markedspsykologien. Denne kan si noe om forventet kursutvikling.

Hva er etablert teknisk støtte og motstand?

Et etablert støttenivå eller motstandsnivå er et kursnivå som minst to ganger tidligere har blitt testet. Dersom nivået har holdt kursen, har et nivå blitt etablert.

Hva er en etablert teknisk trend?

En etablert teknisk trend, er et område hvor kursen beveger seg innenfor parallelle trendgulv og trendtak. Den etablerte trenden er definert av at trendgulvet er testet minst tre ganger, mens trendtaket er testet minst to ganger.

Hva er en teknisk formasjon?

Det finnes mange tekniske formasjoner. Fellestrekket er at de har et støttenivå og et motstandsnivå, og kan gi kjøps- eller salgssignaler.

Hva er tekniske indikatorer?

Tekniske indikatorer er verktøy som forsøker å standardisere kursutvikling. Disse kan gi nyttig informasjon om trender, kursnivåer og gi viktige signaler for timing av kjøp og salg.

Hva er et etablert brudd innen teknisk analyse?

Et etablert brudd er definert ved at kursen beveger seg opp gjennom et motstandsnivå og fullfører tre candles på oversiden av støtten, for så å teste støtten. Holder støttenivået er det et etablert brudd.